DOBRO DOŠLI U BAR BARBAR BAR

U gradu Baru postoji jedan bar i zove se Barbar. / In the town of Bar is one bar and it is called Barbar. / Ve městě Bar je jeden bar a jmenuje se Barbar.


Černá Hora

Priča o barmenu

Još sam živio u svojoj prvoj državi (Slovensko) kada sam saznao za završetak željezničke pruge Beograd - Bar (1976) u tadašnjoj državi Jugoslavija (sada Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). 
Železnička pruga sa svojim parametrima (dužina oko 476 km, kota oko 1 029 m/oko 113 km, 254 tunela ukupne dužine oko 114 km (najduži Sozina, oko 6 km (najduži u državi Crna Gora)), 442 mosta ukupne dužine oko 15 km (najviša Mala Rijeka, oko 200 m (najviši željeznički most u kontinentu Evropa)) odmah su privukle stručnu i laičku javnost, uključujući i mene.
Tako sam prvi put u mom životu saznao za postojanje grada Bar.
Ova pruga (i uopšte država Crna Gora) mi je dugo odolijevala; tek 2015. godine koristio sam Panonija autovoz (Subotica - Bar) na željezničkoj pruzi Novi Sad - Bar za put Warszawa (gdje sam tada živio u svojoj 3. državi) - Bar.
Tako sam prvi put u mom životu posjetio grad Bar.
Tako me je država Crna Gora očarala mnogo prije moje posjete ovoj državi. Posjeta je tada samo potvrdila moja očekivanja. To je prelijepa država sa svim atributima turizma: planine (Zla Kolata, 2 534 m n. v.), klisure, pećine, jezera, reke, more (Jadransko more, 0 m n. v.;-)) i spomenici. Ovome treba dodati i odličnu hranu i piće (ne samo vino) i posebno dobrodušne ljude (uključujući i lijepe žene).
Pored pomenutog najvišeg željezničkog mosta na evropskom kontinentu (nekada i cijelog svijeta, danas 2. po visini), Mala Rijeka (oko 200 m), nalazi se najduža i najdublja klisura kontinenta Evropa reke Tara (dužina oko 146 km, od čega u zemlji Crna Gora oko 141 km (ostatak Bosna i Hercegovina)) (2. po dužini na svijetu); dubina oko 1300 m, Skadarsko jezero/Liqeni i Shkodrës kao najveće jezero na poluostrvu Balkan sa najvećim rezervatom ptica u kontinentu Evropa i najstarija maslina na svijetu (oko 2000 godina (još autohtona) u gradu Bar); sve to na površini od samo oko 13 812 km2; sa 45 stanovnika/km2 je najmanje naseljena zemlja u kontinentu Evropa).
Tako, iako me je ova država (u svijetu nazivana pod italijanskim imenom Montenegro) odavno privukla, nisam ni pomislio da ću je 2021. izabrati za svoju 5. zemlju za život (posle zemalja Slovensko, Česko, Polska i France) i da ću se u 2022 godini u ovu državu preseliti.
Tako sam prvi put u mom životu postao stanovnik gradu Bar.:-)

Spojené království (Velká Británie)

The story of a bartender

I was still living in my first country (Slovensko) when i learned of the completion of the Beograd - Bar railway line (1976) in the then country of Jugoslavija (now Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).
Railways with their parameters (length approx. 476 km, elevation approx. 1 029 m/approx. 113 km, 254 tunnels with a total length of approx. 114 km (longest Sozina, approx. 6 km (longest in the country Crna Gora)), 442 bridges with a total length of approx. 15 km (the highest Mala Rijeka, about 200 m (the highest railway bridge in the continent Europe))) immediately attracted the professional and lay public, including me.
So i first time in my life learned about the existence of the city of Bar.
This railway (and the country Crna Gora in general) resisted me for a long time; it was not until 2015 that i used the autotrain Panonija (Subotica - Bar) in the section Novi Sad - Bar for my trip Warszawa (where i lived in my 3rd country at the time) - Bar.
So for the first time in my life i visited the city of Bar.
So the country Crna Gora enchanted me long before my visit to this land. The visit then only confirmed my expectations. It is a beautiful country with all the attributes of tourism: mountains (Zla Kolata, 2 534 m a. s. l.), ravines, caves, lakes, rivers, sea (Jadran sea, 0 m a. s. l.;-)) and monuments. To this must be added excellent food and drink (not just wine) and especially kind-hearted people (including beautiful women).
In addition to the above-mentioned highest railway bridge on the continent of Europe (once even the whole world, today the 2nd highest) Mala Rijeka (approx. 200 m) is located the longest and deepest gorge of the continent Europe of the river Tara (length approx. 146 km, of which in the country Crna Gora approx. 141 km (the rest Bosna i Hercegovina)) (2nd longest in the world); depth of approx. 1300 m, Skadarsko jezero/Liqeni i Shkodrës as the largest lake on the Balkan Peninsula with the largest bird reserve in continent Europe and the oldest olive tree in the world (approx. 2000 years (still native) in the city of Bar); all this on an area of only approx. 13 812 km2; with 45 inhabitants/km2 is the least populated country in continent Europe).
Thus, although this country (promised in the world under the Italian name Montenegro) attracted me a long time ago, i had no idea that in 2021 i would choose it as my 5th country for living (after the countries of Slovensko, Česko, Polska and France) and that in 2022 i will relocate this.
So for the first time in my life i became a resident of the city of Bar.:-)

Česko

Příběh barmana

Žil jsem ještě ve své první zemi (Slovensko), když jsem se dozvěděl o dokončení železniční tratě Beograd - Bar (1976) v tehdejší zemi Jugoslavija (nyní Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).
Železnice svými parametry (délka cca 476 km, převýšení cca 1 029 m/cca 113 km, 254 tunelů o celkové délce cca 114 km (nejdelší Sozina, cca 6 km (nejdelší v zemi Crna Gora)), 442 mostů o celkové délce cca 15 km (nejvyšší Mala Rijeka, cca 200 m (nejvyšší železniční v kontinentu Evropa))) zaujala hned odbornou i laickou veřejnost včetně mne.
Tak jsem se prvně v mém životě dozvěděl o existenci města Bar.
Tato železnice (a země Crna Gora vůbec) mi dlouho odolávala; až v roce 2015 jsem pro svou cestu Warszawa (kde jsem tehdy coby ve své 3. zemi žil) - Bar využil v úseku Novi Sad - Bar autovlak Panonija (Subotica - Bar), jezdící po ní.
Tak jsem prvně v mém životě navštívil město Bar.
Země Crna Gora mne tedy očarovala dávno před mou návštěvou této země. Návštěva pak má očekávaní jen potvrdila. Je to krásná země se všemi atributy cestovního ruchu: velehory (Zla Kolata, 2 534 m n. m.), rokle, jeskyně, jezera, řeky, moře (Jadransko more, 0 m n. m.;-)) a i památky. K tomu je nutné přičíst vynikající jídlo a pití (nejen víno) a zejména dobrosrdečné lidi (včetně krásných žen).
V zemi se navíc kromě výše uvedeného nejvyššího železničního mostu kontinentu Evropa (kdysi dokonce celého světa, dnes 2. nejvyššího) Mala Rijeka (cca 200 m) nachází nejdelší a nejhlubší rokle kontinentu Evropa řeky Tara (délka cca 146 km, z toho na území země Crna Gora cca 141 km (zbytek země Bosna i Hercegovina)) (2. nejdelší světa); hloubka cca 1300 m, Skadarsko jezero/Liqeni i Shkodrës coby největší jezero polostrovu Balkan s největší ptačí rezervací kontinentu Evropa a nejstarší olivovník světa (cca 2000 let (dosud rodící) ve městě Bar); to vše na ploše pouhých cca 13 812 km2; s 45 ob./km2 se jedná o nejméně osídlenou zemi kontinentu Evropa).
Přestože mne tedy tato země (ve světě promována pod italským označením Montenegro) zaujala již dávno, netušil jsem, že si ji v roce 2021 zvolím jako svou 5. zemi pro život (po zemích Slovensko, Česko, Polska a France) a že v roce 2022 toto přesídlení zrealizuji.
Tak jsem se prvně v mém životě stal obyvatelem města Bar.:-)